กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436

ทำการรบได้อย่างทหาร

ป้องกันปราบปรามได้อย่างตำรวจ

ให้บริการต่างๆได้อย่างพลเรือน

เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์และการสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ

รักษา

อุดมการณ์และคุณลักษณะ 3 ประการ ของตำรวจตระเวนชายแดนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวพระราชประสงค์

พัฒนา

ความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์

สร้างสรรค์

องค์กรให้ก้าวไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพภายในหน่วย

ข่าวสารล่าสุด