ชื่อ - นามสกุล :ด.ต.พงษ์เดช หวันเต๊ะ
ตำแหน่ง :ผบ.หมู่ กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ :45 หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Telephone :0898762915
Email :ิbpp_436@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสารสนเทศและการสื่อสาร